Naknada za općekorisne funkcije šuma

Posted on 5.03.2018. in Novosti

 

Obveznici plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma su SVE pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, dakle i obrtnici, neovisno o načinu plaćanja poreza ili drugim okolnostima.

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini 0,0265% od ukupnih prihoda ostvarenih tijekom poslovne godine.

Obračun naknade za prethodnu godinu se iskazuje na Obrascu OKFŠ (obrazac u prilogu)

Obrazac se dostavlja do 30. travnja tekuće godine za prethodnu, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede,

p.p. 900, OKFŠ, 10001 Zagreb

Kontakt telefon:
01 61 06 214
01 61 06 229

Fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak, pla­ćaju naknadu na ukupni primitak iskazan u obrascu KPI bez PDV-a. Fizičke osobe koje plaćaju porez na dohodak paušalno plaćaju naknadu na primitke iska­zane u knjizi prometa (obrazac KP). Ako je obrt počeo s poslova­njem tijekom godine, naknada se obračunava na prihode ostvarene od početka obavljanja djelat­nosti do kraja godine

Tijekom tekuće godine plaćaju se tromjesečne akontacije izračunate i iskazane u OKFŠ za prethodnu godinu, u sljedećim rokovima: 30. 04., 30. 06., 30. 09. i 31. 12. u godini.

Obračunate iznose treba uplatiti na slijedeći način:

Uplatni račun:  HR1210010051863000160
model: HR68
poziv na broj: 5126 – OIB (uplatitelja)

Opis: naknada za općekorisnu funkciju šuma

OKFS_Obrazac -pdf

OKFS_Obrazac -excell