Tijela Komore

Tijela su Komore:

I. Skupština
Skupština Komore je najviše tijelo upravljanja, a čine je predstavnici obrtnika s područja Osječko–baranjske županije. Skupština ima 23 člana.
Poslovnik o radu Skupštine Obrtničke komore Osječko-baranjske županije.
Skupština Komore:

1. Donosi:
– Statut, izmjene i dopune Statuta,
– Odluku o visini i osnovici komorskog doprinosa,
– Poslovnik o radu Skupštine,
– Program rada,
– Financijski proračun,
– Odluku o osnutku i ukinuću udruženja obrtnika ,
– Odluku o raspisivanju i provođenju izbora, te ostale akte koji nisu u nadležnosti
Upravnog odbora i drugih tijela Komore.

2. Utvrđuje:
– područja koja obuhvaćaju udruženja obrtnika,
– jedinstvenu politiku financiranja komorskog sustava na području Županije.

3. Prihvaća:
– godišnji obračun i izvješće o radu.

4. Usklađuje:
– rad i razvoj udruženja obrtnika, a u slučajevima kada ne funkcioniraju tijela
udruženja obrtnika, dužna je pokrenuti postupak i organizirati njihov rad.

5. Imenuje i razrješava:
– predsjednika i potpredsjednika Komore,
– Upravni odbor, Nadzorni odbor i druga radna tijela Skupštine.

6. Bira i opoziva:
– predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore.
Skupština obavlja i druge poslove predviđene Zakonom i ovim Statutom

Članovi Skupštine Komore (mandatno razdoblje 2022.-2026.)

 • Milan Nikšić, UO Baranje
 • Emilija Sušac, UO Baranje
 • Stjepan Birović, UO Donji Miholjac
 • Predrag Banda, UO donji Miholjac
 • Tomislav Vukadin, UO Đakovo
 • Zlatko Mesić, UO Đakovo
 • Igor Imrović, UO Đakovo
 • Slaven Kokorić, UO Đakovo
 • Josip Juhasz, UO Đakovo
 • Danijel Pintarić, UO Našice
 • Dragoljub Siljanoski, UO Našice
 • Melita Abičić, UO Našice
 • Tibor Vidaković, UO Osijek
 • Zoran Debeljak, UO Osijek
 • Sežan Sabo, UO Osijek
 • Tomislav Ivandija, UO Osijek
 • Dražen Jakšić, UO Osijek
 • Jurica Antunović, UO Osijek
 • Dražen Radanović, UO Osijek
 • Milena Cesar, UO Osijek
 • Dalibor Borota, UO Osijek
 • Nikola Novoselić, UO Valpovo
 • Igor Špoljarić, UO Valpovo

II. Upravni odbor
Predsjednici udruženja obrtnika članovi su Upravnog odbora po položaju.
Ostale članove Upravnog odbora imenuje Skupština na prijedlog Predsjednika Komore iz redova članova Komore, vodeći računa o teritorijalnoj i strukovnoj zastupljenosti. Upravni odbor ima 7 članova.

Upravni odbor:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine Komore,
 2. upravlja poslovima Komore u skladu sa Zakonom i Statutom,
 3. priprema sjednice Skupštine na način da utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština,
 4. zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,
 5. predlaže komisije za polaganje pomoćničkih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita, te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja,
 6. zauzima stajališta o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela državne vlasti i tijela državne uprave,
 7. predlaže nadležnim tijelima državne vlasi i tijelima državne uprave donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata, putem Hrvatske obrtničke komore,
 8. donosi opće akte potrebne za rad Komorskog ureda,
 9. određuje visinu naknada za usluge koje obavlja Komora,
 10. odlučuje o kupnji nekretnina i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore,
 11. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 12. na prijedlog predsjednika Komore imenuje tajnika Komore,
 13. usklađuju međusobne interese cehova u Komori
 14. daje pismeno mišljenje Hrvatskoj obrtničkoj komori o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa Statutom Hrvatske obrtničke komore,
 15. odlučuje o sredstvima naknade, nagrade, dnevnice i putnih troškova za tijela Komore
 16. donosi Pravilnik o radu cehova i drugih oblika organiziranja u Komori,
 17. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 18. po potrebi osniva radna tijela Upravnog odbora,
 19. odlučuje o prigovorima djelatnika komorskog ureda s područja radnih odnosa,
 20. imenuje i razrješava predstavnike Komore u druge organizacije i tijela,
 21. objavljuje prečišćeni tekst Statuta i drugih akata Komore,
 22. predlaže dobrovoljne članove Komore,
 23. predlaže rebalans financijskog proračuna Komore,

24. rješava i ostala pitanja koja prema Statutu nisu u djelokrugu drugih tijela Komore.

Poslovnik o radu Upravnog odbora Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

Članovi Upravnog odbora Komore (mandatno razdoblje 2022.-2026.)

 • Milan Nikšić, UO Baranje
 • Predrag Banda, UO Donji Miholjac
 • Tomislav Vukadin, UO Đakovo
 • Tibor Vidaković, UO Osijek
 • Danijel Pintarić, UO Našice
 • Nikola Novoselić, UO Valpovo
 • Melita Abičić, UO Našice

III. Nadzorni odbor

– nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Komore, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore,
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,
– nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore,
– donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži i ovlasti Skupština Komore.
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

Članovi Nadzornog odbora Komore (mandatno razdoblje 2022.-2026.)

 • Siniša Ćupurdija, UO Našice
 • Bojan Podobnik, UO Valpovo
 • Jasminka Opančar, UO Donji Miholjac

IV. Predsjednik
Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština Komore iz redova članova Komore.
Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, te je odgovoran za zakonitost njezinog djelovanja.
Predsjednik Komore:

 1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora Komore,
 2. usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja rada u Komori,
 3. brine da rad tijela Komore bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonima i interesima članova Komore,
 4. u slučaju ne funkcioniranja udruženja obrtnika, saziva, uz suglasnost Upravnog odbora, izvanrednu sjednicu Skupštine udruženja,
 5. predstavlja Komoru u suradnji sa Županijom, općinama, gradovima i drugim tijelima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,
 6. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje,
 7. predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje tajnika Komore,
 8. odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Komore,
 9. obavlja i druge poslove određene Statutom, Zakonom i drugim općim aktima Komore.

Predsjednik Obrtničke komore Osječko-baranjske županije je Stjepan Birović