Obračun i podnošenje prijave PDV-a prema novom Zakonu o PDV-u

Posted on 7.08.2013. in Novosti

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/2013) koji je u primjeni od 1. srpnja 2013. Donosi određene promjene u obračunu i podnošenju prijave PDV-a, kao i nove obrasce na kojima se podnosi prijava.

Podsjećamo na najvažnije odredbe Zakona kojima se definiraju postupci obračunavanja i prijave PDV-a, sadržane u člancima 84. i 85. Zakona.

Obračunska razdoblja PDV-a su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Iznimno za poreznog obveznika čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnom razdoblju oporezivanja manja od 800.000,00 kuna, obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju. Ovo ne vrijedi za poreznog obveznika koji obavlja transakcije unutar Europske unije.

Porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a u kojoj se navode svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a odnosno ukupnu vrijednost oporezivih transakcija i iznos PDV-a i pretporeza po stopama PDV-a te ukupnu vrijednost oslobođenih transakcija i transakcija koje ne podliježu oporezivanju.

Prijavu PDV-a obvezna je podnijeti i osoba koja je obvezna platiti PDV umjesto poreznog obveznika koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj, pravna osoba koja nije porezni obveznik i obvezna je platiti PDV na stjecanje dobara unutar Europske unije, osoba koja je registrirana za potrebe PDV-a i stječe novo prijevozno sredstvo te porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, a koji unutar Europske unije stječe dobra koja podliježu trošarinama.

Prijava PDV-a predaje se elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja (mjeseca ili tromjesečja) nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Ako porezni obveznik u propisanom roku ne podnese prijavu PDV-a ili konačni obračun PDV-a ili nema propisanu dokumentaciju i porezne evidencije, Porezna uprava može procijeniti ili utvrditi poreznu obvezu.

U prilogu dajemo obrasce na kojima se podnosi prijava PDV-a kao i Upute o popunjavanju obrazaca koje je izdala Porezna uprava.