Prethodna suglasnost za prodaju hrane izvan prostorija – uputa

Posted on 2.08.2013. in Novosti

Zakonom o hrani NN 81/13 i Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkom kriterijima za hranu NN 81/13, mijenjaju se uvjeti poslovanja kod prodaje hrane izvan prostorija.

Naime, do sada su izdavane Prethodne suglasnosti sanitarnog inspektora. Kako se primjenom novih Zakona, izravno primjenjuje Uredba (EZ) br. 852/2004 (s posljednjom izmjenom Uredba (EZ) br. 219/2009), navedenu Prethodnu suglasnost nije potrebno pribavljati.

Prema Uredbi, propisano je načelo primarne odgovornosti subjekta u poslovanju s hranom za sigurnost hrane.

 

Obzirom da je do sada, uz Prethodnu suglasnost bio naveden i niz uputa subjektu u poslovanju s hranom što i kako treba osigurati u pogledu sigurnosti hrane, a od 1. srpnja 2013. bez Prethodne suglasnosti nema i navedenih uputa u cilju pomoći subjektima da ne zaborave neke bitne detalje u nastavku dajemo izvadak iz Uredbe 852/2004, koji govori što treba biti zadovoljeno i o čemu subjekt u poslovanju s hranom treba voditi računa jer je za isto odgovoran, a inspekcijske službe će u kontroli na spomenuto obratiti pažnju.

Dakle, ugostitelji za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova i prigodnih priredbi kada obavljaju ugostiteljsku djelatnost izvan ugost.objekta, turističke zajednice, lokalna samouprava, učesnici različitih proslava i manifestacija, pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnim i/ili privremenim prostorijama, šatorima, štandovima na tržnicama, pokretnim vozilima za prodaju trebaju obratiti pažnju na slijedeće :

Uredba (EZ) br. 852/2004

PRILOG II, POGLAVLJE III.

Zahtjevi za pokretne i/ili privremene prostorije (kao što su šatori, štandovi na tržnicama, pokretna vozila za prodaju), prostorije koje se prvenstveno koriste kao privatne stambene kuće, ali u kojima se redovito priprema hrana u svrhu stavljanja na tržište, i automate za prodaju

1. Prostorije i automati za prodaju moraju, koliko god je to izvedivo, biti tako smješteni, izgrađeni, čišćeni i održavani da se spriječi opasnost od kontaminacije, posebno putem životinja ili štetnika.

2. Prema potrebi, vrijedi naročito sljedeće:

(a) na raspolaganju moraju biti odgovarajuće prostorije za održavanje odgovarajuće osobne higijene (uključujući prostor za higijensko pranje i sušenje ruku, higijenski sanitarni čvorovi i garderobni prostor);

(b) površine koje dolaze u doticaj s hranom moraju biti u dobrom stanju i biti jednostavne za čišćenje i, prema potrebi, dezinfekciju. Stoga one moraju biti od glatkog, perivog i neotrovnog materijala otpornog na koroziju, osim ako subjekti koji posluju s hranom mogu dokazati nadležnom tijelu da su drugi uporabljeni materijali primjereni;

(c) mora se osigurati odgovarajuća mogućnost čišćenja i, prema potrebi, dezinfekcije radnog pribora i opreme;

(d) ako se u okviru poslovanja s hranom obavlja i čišćenje hrane, mora se osigurati mogućnost obavljanja tog posla na higijenski način;

(e) na raspolaganju mora biti dostatna opskrba toplom i/ili hladnom vodom za piće;

(f) na raspolaganju moraju biti odgovarajuća rješenja i/ili prostori za higijensko skladištenje i odlaganje opasnih i/ili nejestivih tvari i otpada (bilo tekućeg ili krutog);

(g) na raspolaganju moraju biti odgovarajuća oprema i/ili rješenja za održavanje i praćenje temperaturnih uvjeta prikladnih za hranu;

(h) hrana mora biti smještena tako da se izbjegne opasnost od kontaminacije koliko god je to izvodivo;

DODATNO :

– Subjekti u poslovanju s hranom moraju biti registrirani.

– Osoblje mora imati sanitarne iskaznice i “higijenski minimum”.