REGISTRACIJA OBRTNIKA ZA KORIŠTENJE USLUGE e-Trošarine

Posted on 24.02.2014. in Novosti

Radi registracije obrta u G2B servis Carinske uprave za korištenje usluge e-Trošarine potrebno je  prethodno upisati obrt u Registar carinskih obveznika.

Za upis obrta u Registar carinskih obveznika potrebno je dostaviti:

– preslik zadnjeg rješenja o obrtu
– preslik ugovora s bankom o platnom prometu u zemlji
– preslik kartona deponiranih potpisa
– preslik obrtnice

zahtjev kojim se traži upis u registar u kojem je potrebno navesti:

– ime i prezime poreznog obveznika
– JMBG poreznog obveznika
– OIB
– šifru djelatnosti
– datum izdavanja rješenja o obrtu
– žiro-račun
– matični broj obrta
– potpis i pečat podnosioca zahtjeva

Navedene dokumente dostaviti fax-om (01 / 6211 004), osobno ili poštom na adresu:

Carinska uprava
Sektor za informacijski sustav
Alexandera von Humboldta 4a
10 000 Zagreb