Uvjeti poslovanja u Europskoj uniji

Posted on 10.07.2013. in Poslovanje u EU

I Sloboda pružanja usluga i pravo poslovnog nastanka u EU
Sloboda pružanja usluga ostvaruje se obavljanjem obrta, tj. pojedinci koji obavljaju tu vrstu djelatnosti.

II Pravo poslovnog nastana
Pravo je obrtnika državljana država članica s područja Zajednice na pokretanje, započinjanje i obavljanje samostalne djelatnosti u drugoj državi članici.

III Sloboda pružanja usluga
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji hrvatskim poslovnim subjektima (obrtnicima) omogućeno je slobodno pružanje usluga (povremeno, sporadično, privremeno, jednokratno) u svakoj državi članici EU, a da se u njima poslovno nastanjuju.

IV Priznavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti stečenih u državi od kuda dolazi pružatelj usluge
Opći sustav priznavanja
Dokaz o odgovarajućoj stručnoj kvalifikaciji izdaju nadležna tijela države ugovornice EEP-a te moraju potvrĎivati minimalno onu razinu stručne kvalifikacije koja neposredno prethodi razini kvalifikacije koja se zahtijeva u RH.

Nadležno tijelo mora dopustiti pristup profesiji kandidatu koji:

a) je stekao stručnu kvalifikaciju u državi ugovornici EEP-a i posjeduje potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnoj osposobljenosti koji traži država ugovornica EEP-a za obavljanje regulirane profesije,

b) je obavljao tu profesiju u punom radnom vremenu najmanje dvije godine u zadnjih deset godina u državi ugovornici EEP-a u kojoj ta profesija nije regulirana, pod uvjetom da kandidat posjeduje jednu ili više potvrda o kompetencijama ili dokaza o formalnoj osposobljenosti.

Postupanje nadležnog tijela za ostvarivanje prava poslovnog nastana:

1) prijem zahtjeva pružatelja usluge

2) ako zahtjev nije potpun, obavještavanje kandidata u roku od mjesec dana da je zahtjev

potpun ili da ga u daljnjem roku od 90 dana dopuni,

3) kada je opravdana sumnja, dostaviti potvrdu o autentičnosti od nadležnih tijela države kandidata,

4) odluka se donosi najkasnije u roku od tri mjeseca od dostave potpunog zahtjeva,

5) šutnja administracije – kao da je zahtjev odobren.

Informacije o reguliranim profesijama
Informacija o (ne)postojanju reguliranosti djelatnosti u nekoj državi članici dostupna je putem sljedećeg linka:

http://ec.europa.eu/internal-market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=home.home

Podaci o kontakt točki u Republici Hrvatskoj dostupni su putem sljedećeg linka:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/index_en.htm

V Izaslanje radnika u Europskoj uniji (detašmani)
Izaslanje ili detašman je situacija u kojoj poslodavac šalje svojeg radnika iz jedne u drugu državu da tamo za njega obavlja poslove u odreĎenom vremenskom razdoblju.

http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/EU/Vodicdetasmani_sijecanj2013.pdf

VI Izaslanje samostalnih djelatnika
Uvjeti koje moraju ispuniti su sljedeći:

1) izaslanje ne traje dulje od 24 mjeseca,

2) redovito obavljaju djelatnost kao samostalni djelatnici u državi iz koje su izaslani,

3) djelatnost koju će obavljati u državi rada slične je prirode onoj koju obavljaju u matičnoj državi.

Kriteriji za ocjenjivanje o redovitom obavljanju djelatnosti u matičnoj državi

1. ako je osoba obavljala samostalnu djelatnost u matičnoj državi dva mjeseca prije izaslanja,

2. ako i nadalje ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje svoje djelatnosti kako bi je mogla nastaviti nakon povratka u matičnu državu.

Smatra se da je osoba ispunila uvjet za nastavak svoje djelatnosti nakon završetka izaslanja kada je:

a) zadržala poslovni prostor u matičnoj državi,

b) plaćala porez i doprinose u matičnoj državi,

c) imala registriranu djelatnost kod nadležnog tijela u matičnoj državi za vrijeme izaslanja.

VII Postupak koji se provodi kod izaslanja
Poslodavac ili samostalni djelatnik obvezan je obavijestiti nadležnu ustanovu u matičnoj državi, kad god je moguće unaprijed, o namjeri izaslanja., s time da nadležna ustanova, ako su ispunjeni svi uvjeti za izaslanje, izdaje potvrdu A1 kojom se potvrĎuje da se na osobu i nadalje primjenjuje zakonodavstvo matične države te istovremeno obavještava o izaslanju nadležnu ustanovu u državi rada.

http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/EU/vodiczaizaslanjeradnikauEUsvibanj2013.pdf

VIII Obaveza obavještavanja o promjenama tijekom izaslanja
Za vrijeme trajanja razdoblja izaslanja, poslodavac je dužan obavještavati nadležnu ustanovu o svim promjenama koje se tiču izaslanja, a posebno:

1) ako izaslanje završi prije predviĎenog roka,

2) o razdobljima prekida izaslanja duljim od dva mjeseca,

3) o rasporeĎivanju izaslanog radnika drugom poslodavcu u državi rada.

IX Nadležnost za izdavanje potvrde A1
Potvrda A1 je zadani obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o tome da je radnik ili samostalni djelatnik izaslan te da ne mora u odreĎenom razdoblju plaćati doprinose u državi rada jer ih plaća u državi iz koje je izaslan.

Navedena potvrda A1 dostupna je putem sljedećeg linka:

http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/tiskanice/ZAHTJEV_A1_SAMOZAPOSLENI.pdf

Potrebna dokumentacija za zaposlenu osobu koju poslodavac predaje kod podnošenja zahtjeva za izaslanje:

-popunjena tiskanica zahtjeva za izdavanje potvrde A1 kod izaslanja,

-ugovor o radu ili dodatak ugovora o radu, koji obuhvaća obavljanje poslova u drugoj državi članici,

-ugovor o sklopljenom poslu u državi članici za koju se traži izaslanje,

-financijsko izvješće – ispis iz registra Financijske agencije (FINE).

Posebna pravila primjenjuju se na osobe:

– koje obavljaju djelatnost kao samozaposlene osobe u dvije ili više država članica

– koje država članica zapošljava kao državne službenike, ali obavljaju i djelatnost kao samozaposlene osobe u jednoj ili više država članica

X Određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje na osobe koje obavljaju djelatnost kao samozaposlene osobe u dvije ili više država Europske unije
Na osobu koja obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba u dvije ili više država primijenit će se zakonodavstvo:

1. države članice u kojoj samozaposlena osoba ima prebivalište, ako u toj državi obavlja značajan dio djelatnosti ili

2. države članice u kojoj je središte interesa te djelatnosti, ako nema prebivalište u jednoj od država članica u kojoj obavlja znatan dio svoje djelatnosti.

Potrebno je uzeti u obzir sve profesionalne djelatnosti te osobe, a posebno sljedeće kriterije:

1. mjesto gdje se nalazi stalni i trajni poslovni prostor te osobe,

2. uobičajena priroda ili trajanje djelatnosti koju obavlja,

3. broj pruženih usluga,

4. namjera samozaposlene osobe koja je razvidna iz svih okolnosti u konkretnom slučaju.

XI Postupak koji se provodi u slučaju obavljanja djelatnosti u dvije ili više država članica
Na osobe koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica Europske unije u Hrvatskoj će se od stupanja u članstvo EU, primjenjivati propisi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti.

Jedno od temeljnih pravila Osnovne uredbe je da se na osobe koje se kreću unutar Europske unije primjenjuje sustav socijalne sigurnosti samo jedne države Članice. Ako se radi o osobama koje obavljaju djelatnost kao zaposlene osobe ili kao samozaposlene osobe, primjenjuje se zakonodavstvo države u kojoj obavljaju svoju djelatnost.

Iznimka od ovog pravila izmeĎu ostalih osobe su koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država Članica EU. Da bi se zadržala pravna sigurnost i primjena samo jednog zakonodavstva, za te osobe odreĎena su posebna pravila o odreĎivanju zakonodavstva koje se na njih primjenjuje.

http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/EU/vodiceu1.pdf