Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom (reprogramiranje poreznog duga)

Posted on 26.07.2013. in Novosti

U „Narodnim novinama“ broj 94/13 objavljen je Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
Dug koji se može reprogramirati odnosi se na dospjele a neplaćene obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čiju naplatu vrši Porezna uprava nastale do 31.siječnja 2013.. To uključuje glavnicu i kamate nastalog dugovanja. U reprogram se ne može uključiti doprinos za II stup mirovinskog osiguranja.

Reprogram po Zakonu mogu zatražiti obrtnici, odnosno drugi poduzetnici koji nisu pokrenuli postupak predstečajne nagodbe, kao i oni kojima do sada nije bio odobren reprogram, ili im je bio odobren pa ukinut.

Postupak reprograma započinje zahtjevom koji obrtnik može predati Poreznoj upravi u roku od 60 dana od objave Zakona tj . do 22.09.2013.. Zahtjev mora sadržavati podatke o obrtniku (ime i prezime, tvrtku i OIB), obrazloženje razloga zbog kojih je dug nastao i prijedlog načina reprogramiranja tj. da li želi reprogramirati svoja dugovanja u cijelosti ili samo djelomično.
Poduzetnik je Zahtjevu dužan priložiti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja.

Osnovni uvjet da bi se mogao zatražiti i odobriti reprogram je da je obrtnik tzv. „Uredan porezni obveznik“, a to podrazumijeva da su njegove uplate obveza za javna davanja, počevši od 1. veljače ove godine pa do podnošenja zahtjeva za reprogram, iznosom jednake zaduženju u istom razdoblju. Osim svojstva urednosti za 2013. godinu, potrebno je još da žiro račun obrtnika nije blokiran od strane drugih vjerovnika. Provjeravat će se još i to da nije isplaćivao dividendu, udjel u dobiti ili predujam dobiti tijekom 2011. i 2012. godine.

U slučaju odobrenja reprograma od strane Porezne uprave, reprogram se može odobriti najduže na 36 mjeseci, uz obračun i plaćanje osnovne referentne kamate uvećane za maržu za rizik pojedinog poduzetnika.

Odobrenje reprograma poreznog duga rješenjem Porezne uprave ima za obrtnika dva važna učinka:
– pozitivan, jer se obustavlja ovrha koja se provodi radi naplate reprogramiranog duga, o čemu odlučuje tijelo koje je ovrhu i pokrenulo, te se na taj način olakšava poslovanje s kupcima i dobavljačima preko poslovnog računa, te
– manje povoljan učinak zastoja tijeka zastare poreznog duga kroz cijelo vrijeme trajanja reprograma.

Zahtjev za reprogram duga može biti odbačen ukoliko bi bio podnesen izvan propisanog roka od 60 dana, ili ako ga podnese osoba na koju se ova mogućnost reprograma ne odnosi. U slučaju odbacivanja ili odbijanja zahtjeva za reprogram, kao i u slučaju da ga Porezna uprava ukine zbog nepridržavanja rokova i načina plaćanja od strane obrtnika, protiv rješenja Porezne uprave moguća je žalba Ministarstvu financija.

Privitak :

Obrazac 2 ( zahtjev za preprogram poreznog duga za fizičke osobe ) – Otvori