Informacija o novom obrascu zahtjeva za izdavanje EORI broja

Posted on 30.07.2013. in Novosti

Temeljem Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN 54/13) donesen je novi Pravilnik o EORI broju koji je objavljen u (NN 64/13), čija je primjena odgođena do trenutka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Pravilnikom o EORI broju propisane su nadležnosti i postupak za dodjeljivanje EORI broja u Republici Hrvatskoj radi njegova uvođenja i korištenja nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Pritom su Carinska uprava Republike Hrvatske odnosno njezine ustrojstvene jedinice – Carinarnice određene za registraciju gospodarskih subjekata i dodjelu EORI broja.
EORI broj jedinstven je broj u cijeloj Europskoj uniji koji carinska ili druga nadležna tijela zemalja članica dodjeljuju pravnim ili fizičkim osobama. Naime, jednom registriran i dodijeljen EORI broj vrijedi na cjelokupnom carinskom području Europske unije. To je broj kojim se identificira gospodarski subjekt u svim carinskim aktivnostima u bilo kojoj zemlji članici Europske unije u svim aktivnostima koje traže identifikaciju gospodarskog subjekta.

Sukladno prethodno navedenom, do 30. lipnja 2013. godine svi se hrvatski gospodarski subjekti, pa tako i obrtnici tretiraju kao treće osobe u odnosu s zemljama Europske unije. Stoga, svi oni koji imaju dodijeljene EORI brojeve u nekoj od zemalja Europske unije moći će se tim brojevima koristiti do trenutka ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, jer se nakon 1. srpnja 2013. godine navedeni EORI brojevi automatski gase.

To u konkretnom slučaju znači da će svi hrvatski gospodarski subjekti, pa tako i obrtnici koji žele poslovati s EU u carinskom smislu (podnositi carinske deklaracije za robu koja se uvozi iz trećih zemalja koje nisu EU zemlje, izvoziti robu u treće zemlje koje nisu EU zemlje, podnositi sigurnosne skraćene deklaracije, skraćene deklaracije, provoziti robu u treće zemlje u sklopu konvencije TIR, podnositi carinske deklaracije u poštanskom prometu za robu koja im dolazi iz trećih zemalja i sl.) morati, sukladno svom poslovnom nastanu, imati hrvatski EORI broj.
Pravni okvir u pogledu dodjele EORI broja proizlazi iz toga je li riječ o gospodarskom subjektu s poslovnim nastanom u Europskoj uniji ili izvan Europske unije. Poslovni nastan na području Europske unij znači da obrtnik kao fizička osoba ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište u nekoj od zemalja članica Europske unije. Stoga vrijedi pravilo za gospodarske subjekte iz Europske unije da im EORI broj dodjeljuje zemlja članica u kojoj ima poslovni nastan.

Potvrda o EORI broju je javna isprava koja se izdaje bez naknade i roka važenja u pisanom obliku, te ispisuje iz informacijskog sustava Carinske uprave i smatra se vjerodostojnom i punovažnom javnom ispravom bez potpisa službene osobe i otiska službenog pečata. Zahtjev za dodjelu EORI broja podnosi se mjesno nadležnoj carinarnici, prema adresi prebivališta, odnosno adresi sjedišta podnositelja zahtjeva. U slučajevima da se zahtjev ne može podnijeti u mjesno nadležnoj carinarnici, iznimno se može podnijeti i carinskom uredu nadležnom prema mjestu provođenja prve radnje obuhvaćene carinskim propisima.

Fizičke osobe – obrtnici su dužni uz zahtjev za dodjelu EORI broja priložiti popunjen i potpisan zahtjev, preslik osobne iskaznice i preslik izvoda iz obrtnog registra s matičnim brojem obrta. Propisani i ovjereni zahtjev podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. Pravilnika o EORI broju, time da su dodatne informacije dostupne i na web-stranici Carinske uprave Republike Hrvatske:  Otvori.

Dana 30.srpnja 2013 godine objavljen je NOVI obrazac novi obrazac zahtjeva za izdavanje EORI broja. – Otvori