Novi kreditni programi za mlade i početnike uz subvenciju kamata

Posted on 29.08.2013. in Novosti

Poštovani,

Mladima do 30 godina i poduzetnicima početnicima od 01. rujna 2013. na raspolaganju će biti novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) uz subvenciju kamatne stope Ministarstva poduzetništva i obrta:

„Poduzetništvo mladih“

Cilj poticanje osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata koji su u vlasništvu državljana RH u dobnoj skupini do 30 godina.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu imovinu i trajna obrtna sredstva do 30% od ukupnog iznosa kredita.

Korisnici kredita mogu biti poslovne banke koje su ugovorile suradnju s HBOR-om o provođenju programa ili direktno trgovačka društva i OBRTNICI, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove- u kojima mlada osoba do 30 godina vodi Upravu.

Iznos i otplata kredita: najniži iznos 80.000,00 a najviši 700.000,00 kuna

poček do 2 godine ili do 5 godina za dugogodišnje nasade

Rok otplate do 12 godina uključujući i poček

Kamate: 4% godišnje. Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu korisniku kredita do najviše 2% godišnje, što ovisi o raspoloživim sredstvima za subvencije.

Instrumenti osiguranja: mjenice, zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos na imovinu, bankarska jamstva.Za kredite do visine 100.000,00 kuna HBOR može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca, a ako HAMAG Invest osigurava od 80% iznos kredita, HBOR za osiguranje može prihvatiti mjenice i zadužnice te vlasnika kao i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika.

„Početnici“

Cilj je kreditiranje novih trgovačkih društava, obrta te otvaranje novih radnih mjesta

Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu imovinu i trajna obrtna sredstva do 30% od ukupnog iznosa kredita.

Korisnici kredita mogu biti poslovne banke koje su ugovorile suradnju s HBOR-om o provođenju programa, izravno hrvatski državljani koji imaju registriranu djelatnost ( do 2 godine poslovanja), koji po prvi puta otvaraju obrt ili direktno trgovačka društvo, mlađi su od 55 godina života, nisu vlasnici drugog trgovačkog društva ili obrta, nisu suvlasnici u drugom td ili obrtu s udjelom većim od 30%.

Iznos i otplata kredita: najniži iznos 80.000,00 a najviši 1.800.000,00 kuna

poček do 3 godine ili do 5 godina za dugogodišnje nasade

Rok otplate do 14 godina uključujući i poček

Kamate: 4% godišnje. Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu korisniku kredita do najviše 2% godišnje, što ovisi o raspoloživim sredstvima za subvencije.

Instrumenti osiguranja: mjenice, zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos na imovinu, bankarska jamstva.Za kredite do visine 100.000,00 kuna HBOR može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca, a ako HAMAG Invest osigurava od 80% iznos kredita, HBOR za osiguranje može prihvatiti mjenice i zadužnice te vlasnika kao i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika., i druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

 

Detaljni uvjeti kreditiranja sa popisom potrebne dokumentacije možete naći na web stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvitak : www.hbor.hr.

Ujedno napominjemo da je HBOR snizilo kamate i po drugim kreditnim programima koje možete naći na njihovoj web stranici.