Skip to content

Predsjednik Obrtničke komore Osječko-baranjske županije
Stjepan Birović

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Komora) osnovana je 8. prosinca 1994. godine.

Komora je izvanstranačka, stručno-poslovna organizacija obrtnika koji, u skladu sa Zakonom o obrtu, obavljaju obrt na području Osječko-baranjske županije. Prema zakonu o obrtu, članstvo u Komori je obvezno.

Na razini Republike Hrvatske djeluje Hrvatska obrtnička komora koja predstavlja samostalnu stručno-poslovnu organizaciju obrtnika. HOK je osnovan radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred državnim tijelima. Članstvo u HOK-u je obvezno.

Na razini županija djeluju područne obrtničke komore koje su osnovane radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na određenom se području (županiji) može osnovati samo jedna područna obrtnička komora. U Republici Hrvatskoj djeluje 20 područnih obrtničkih komora. Područne obrtničke komore članovi su Hrvatske obrtničke komore.

Na razini gradova djeluju udruženja obrtnika čija je zadaća promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa obrtnika na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave. Udruženja obrtnika osnivaju se na teritorijalnom i strukovnom načelu i članovi su područne obrtničke komore. U Republici Hrvatskoj djeluje 114 udruženja obrtnika.

Zadaće i poslovi Komore određeni su Zakonom o obrtu i Statutom Obrtničke komore Osječko-baranjske županije
Zadaće i poslovi Komore su da na svom području:

 • zastupa interese članova Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,sudjeluje u davanju usluga, promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga organizacijom sajmova, izložaba i poslovnih kontakta,
 • potiče razvojno-istraživački i inventivni rad,
 • zastupa interese članova pri utvrđivanju mjera gospodarske politike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ,
 • radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja obrtničkih i gospodarskih djelatnost,i
 • promiče obrtništvo i malo poduzetništvo,
 • predlaže članove komisije za polaganje pomoćničkih, majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti, te komisija za licenciranje,
 • prati i analizira gospodarsku politiku i njezino djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva,
 • prikuplja podatke za potrebe informatičkog sustava Komore i o drugim pitanjima iz svog djelokruga,
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju udruženja obrtnika i obrta,
 • upućuje stručna mišljenja i prijedloge tijelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Hrvatskoj obrtničkoj komori o potrebama obrtnika i poduzetnika,
 • pomaže članovima u izradi projekata razvoja i drugih poduzetničkih inicijativa,
 • pomaže u izboru i ponudi potrebnog stručnog kadra,
 • potiče zajedničke projekte promicanja rada i poslovanja članova,
 • vodi Registar udruženja obrtnika,
 • koordinira i prati rad udruženja obrtnika, a ako ne funkcioniraju njegova tijela, pokreće postupak za organiziranje rada udruženja obrtnika,
 • Komora je dužna provoditi odluke Hrvatske obrtničke komore,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima.

Osim navedenih poslova i zadaća Komora obavlja i poslove iz djelokruga Hrvatske obrtničke komore koje Hrvatska obrtnička komora prenese na Komoru.

Članovi Komore ravnopravni su i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Komori.

Prava, obveze i odgovornosti članova Komore su:

 • aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijela Komore
 • upravljati preko svojih predstavnika Komorom
 • sudjelovati u radu cehova i drugih oblika organiziranja u Komori
 • usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Komori
 • predlagati i razmatrati pitanja iz djelokruga Komore, organizirati savjetovanja i obavljati konzultacije
 • prikupljati podatke potrebne za provedbu zajedničkih interesa obrtnika
 • davati, tražiti i primati izvješća, te potrebne podatke vezane uz svoju gospodarsku aktivnost
 • pred Sud časti HOK-a iznositi slučajeve povrede dobrih običaja u obavljanju obrta
 • preko Komore i HOK-a surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave na rješavanju problema u gospodarstvu
 • preko tijela Komore predlagati tijelima HOK-a pokretanje inicijative za donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva i malog poduzetništva
 • razmatrati nacrte i prijedloge gospodarskih propisa i mjera za njihovu provedbu
 • koristiti se stručnom i drugom pomoći Komore iz njezina djelokruga
 • pridržavati se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore, te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu dogovorene politike Komorskog sustava
 • uredno podmirivati komorski doprinos

Tijela su Komore:

I. Skupština
Skupština Komore je najviše tijelo upravljanja, a čine je predstavnici obrtnika s područja Osječko–baranjske županije. Skupština ima 23 člana.
Poslovnik o radu Skupštine Obrtničke komore Osječko-baranjske županije.
Skupština Komore:

1. Donosi:
– Statut, izmjene i dopune Statuta,
– Odluku o visini i osnovici komorskog doprinosa,
– Poslovnik o radu Skupštine,
– Program rada,
– Financijski proračun,
– Odluku o osnutku i ukinuću udruženja obrtnika ,
– Odluku o raspisivanju i provođenju izbora, te ostale akte koji nisu u nadležnosti
Upravnog odbora i drugih tijela Komore.

2. Utvrđuje:
– područja koja obuhvaćaju udruženja obrtnika,
– jedinstvenu politiku financiranja komorskog sustava na području Županije.

3. Prihvaća:
– godišnji obračun i izvješće o radu.

4. Usklađuje:
– rad i razvoj udruženja obrtnika, a u slučajevima kada ne funkcioniraju tijela
udruženja obrtnika, dužna je pokrenuti postupak i organizirati njihov rad.

5. Imenuje i razrješava:
– predsjednika i potpredsjednika Komore,
– Upravni odbor, Nadzorni odbor i druga radna tijela Skupštine.

6. Bira i opoziva:
– predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore.
Skupština obavlja i druge poslove predviđene Zakonom i ovim Statutom

Članovi Skupštine Komore (mandatno razdoblje 2022.-2026.)

 • Milan Nikšić, UO Baranje
 • Emilija Sušac, UO Baranje
 • Stjepan Birović, UO Donji Miholjac
 • Predrag Banda, UO Donji Miholjac
 • Tomislav Vukadin, UO Đakovo
 • Zlatko Mesić, UO Đakovo
 • Igor Imrović, UO Đakovo
 • Slaven Kokorić, UO Đakovo
 • Josip Juhasz, UO Đakovo
 • Danijel Pintarić, UO Našice
 • Dragoljub Siljanoski, UO Našice
 • Melita Abičić, UO Našice
 • Tibor Vidaković, UO Osijek
 • Zoran Debeljak, UO Osijek
 • Sežan Sabo, UO Osijek
 • Tomislav Ivandija, UO Osijek
 • Dražen Jakšić, UO Osijek
 • Jurica Antunović, UO Osijek
 • Dražen Radanović, UO Osijek
 • Milena Cesar, UO Osijek
 • Dalibor Borota, UO Osijek
 • Nikola Novoselić, UO Valpovo
 • Igor Špoljarić, UO Valpovo

II. Upravni odbor
Predsjednici udruženja obrtnika članovi su Upravnog odbora po položaju.
Ostale članove Upravnog odbora imenuje Skupština na prijedlog Predsjednika Komore iz redova članova Komore, vodeći računa o teritorijalnoj i strukovnoj zastupljenosti. Upravni odbor ima 7 članova.

Upravni odbor:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine Komore,
 2. upravlja poslovima Komore u skladu sa Zakonom i Statutom,
 3. priprema sjednice Skupštine na način da utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština,
 4. zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,
 5. predlaže komisije za polaganje pomoćničkih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita, te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja,
 6. zauzima stajališta o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela državne vlasti i tijela državne uprave,
 7. predlaže nadležnim tijelima državne vlasi i tijelima državne uprave donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata, putem Hrvatske obrtničke komore,
 8. donosi opće akte potrebne za rad Komorskog ureda,
 9. određuje visinu naknada za usluge koje obavlja Komora,
 10. odlučuje o kupnji nekretnina i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore,
 11. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 12. na prijedlog predsjednika Komore imenuje tajnika Komore,
 13. usklađuju međusobne interese cehova u Komori
 14. daje pismeno mišljenje Hrvatskoj obrtničkoj komori o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa Statutom Hrvatske obrtničke komore,
 15. odlučuje o sredstvima naknade, nagrade, dnevnice i putnih troškova za tijela Komore
 16. donosi Pravilnik o radu cehova i drugih oblika organiziranja u Komori,
 17. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 18. po potrebi osniva radna tijela Upravnog odbora,
 19. odlučuje o prigovorima djelatnika komorskog ureda s područja radnih odnosa,
 20. imenuje i razrješava predstavnike Komore u druge organizacije i tijela,
 21. objavljuje prečišćeni tekst Statuta i drugih akata Komore,
 22. predlaže dobrovoljne članove Komore,
 23. predlaže rebalans financijskog proračuna Komore,

24. rješava i ostala pitanja koja prema Statutu nisu u djelokrugu drugih tijela Komore.

Poslovnik o radu Upravnog odbora Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

Članovi Upravnog odbora Komore (mandatno razdoblje 2022.-2026.)

 • Milan Nikšić, UO Baranje
 • Predrag Banda, UO Donji Miholjac
 • Tomislav Vukadin, UO Đakovo
 • Tibor Vidaković, UO Osijek
 • Danijel Pintarić, UO Našice
 • Nikola Novoselić, UO Valpovo
 • Melita Abičić, UO Našice

III. Nadzorni odbor

– nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Komore, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore,
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,
– nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore,
– donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži i ovlasti Skupština Komore.
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

Članovi Nadzornog odbora Komore (mandatno razdoblje 2022.-2026.)

 • Siniša Ćupurdija, UO Našice
 • Bojan Podobnik, UO Valpovo
 • Jasminka Opančar, UO Donji Miholjac

IV. Predsjednik
Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština Komore iz redova članova Komore.
Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, te je odgovoran za zakonitost njezinog djelovanja.
Predsjednik Komore:

 1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora Komore,
 2. usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja rada u Komori,
 3. brine da rad tijela Komore bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonima i interesima članova Komore,
 4. u slučaju ne funkcioniranja udruženja obrtnika, saziva, uz suglasnost Upravnog odbora, izvanrednu sjednicu Skupštine udruženja,
 5. predstavlja Komoru u suradnji sa Županijom, općinama, gradovima i drugim tijelima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,
 6. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje,
 7. predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje tajnika Komore,
 8. odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Komore,
 9. obavlja i druge poslove određene Statutom, Zakonom i drugim općim aktima Komore.

Predsjednik Obrtničke komore Osječko-baranjske županije je Stjepan Birović

Cehovi su temeljni oblik strukovnog povezivanja na razini Komore radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja od zajedničkog interesa za članove ceha.

Pravilnik o načinu rada cehova Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

Na razini Komore djeluju:

ČLANOVI CEHOVA

 OBRTNIČKE KOMORE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

mandatno razdoblje 2022.-2026.

 

CEH USLUŽNOG OBRTA

Ime i prezime

 1. Milena Cesar, predsjednica (UO Osijek)
 2. Dragoljub Siljanoski, potpredsjednik (UO Našice)
 3. Ivan Vlahović, član (UO Baranje)
 4. Darko Antić, član (UO Donji Miholjac)
 5. Zlatko Mesić, član (UO Đakovo)
 6. Igor Špoljarić, član (UO Valpovo)

 

CEH PROIZVODNOG OBRTA

Ime i prezime

 1. Ivana Babić, predsjednica (UO Valpovo)
 2. Mario Strnad, potpredsjednik (UO Đakovo)
 3. Predrag Banda, član (UO Donji Miholjac)
 4. Zoran Janeski, član (UO Našice)
 5. Jurica Antunović, član (UO Osijek)


CEH UGOSTITELJA

Ime i prezime

 1. Nenad Cvjetović, predsjednik (UO Našice)
 2. Dalibor Borota, potpredsjednik (UO Osijek)
 3. Mirjana Žižek, član (UO Baranje)
 4. Zrinka Dumančić, član (UO D. Miholjac)
 5. Anto Ćurić, član (UO Đakovo)
 6. Vjekoslav Bošnjak, član (UO Valpovo)


CEH TRGOVINE

Ime i prezime

 1. Emilija Sušac, predsjednica (UO Baranje)
 2. Zoran Debeljak, potpredsjednik (UO Osijek)
 3. Marino Vučko, član (UO D. Miholjac)
 4. Zlatko Bisaha, član (UO Đakovo)
 5. Helga Noci, član (UO Našice)
 6. Dragan Dinković, član (UO Valpovo)


CEH FRIZERA I KOZMETIČARA

Ime i prezime

 1. Tibor Vidaković, predsjednik (UO Osijek)
 2. Anita Barišić, potpredsjednica (UO Našice)
 3. Danijela Bošnjak Mogušar, član (UO Baranje)
 4. Daniela Viljevac, član (UO Donji Miholjac)
 5. Tanja Škrinjar, član (UO Valpovo)


CEH PRIJEVOZNIKA

Ime i prezime

 1. Vlado Brajko, predsjednik (UO Đakovo)
 2. Miroslav Cartl, potpredsjednik (UO Našice)
 3. Benjamin Bosak, član (UO Baranje)
 4. Silvio Škarić, član (UO Donji Miholjac)
 5. Dražen Jakišć, član (UO Osijek)


CEH POLJOPRIVREDE I SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Ime i prezime

 1. Mato Brlošić, predsjednik (UO Đakovo)
 2. Melita Abičić, potpredsjednica (UO Našice)
 3. Dario Kinjerovac, član (UO D. Miholjac)
 4. Tomislav Bakai, član (UO Baranje)
 5. Tomislav Lovković, član (UO Osijek)


CEH GRADITELJSTVA

Ime i prezime

 1. Josip Juhasz, predsjednik (UO Đakovo)
 2. Sežan Sabo, potpredsjednik (UO Osijek)
 3. Mladen Laslavić, član (UO Našice)
 4. Ivan Zdaravec, član (UO Baranje)

Odbori i komisije radna su tijela Komore koja se osnivaju prema potrebi.
Odbori, kao stručna tijela, pripremaju materijale za sjednice Upravnog odbora kao što su elaborati, analize, stručni prijedlozi i mišljenja.
Komisije obrađuju i razmatraju pojedina pitanja iz područja rada Komore.

Poslovnik o radu odbora i komisija Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

1. Odbor za financije

Članovi Odbora za financije Komore

 1. Roberta Hampovčan, UO Osijek
 2. Ivana Husnjak Živković, UO Đakovo
 3. Monika Hrčka, UO Našice

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova osniva se Komorski ured.
Organizacija Komorskog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore i omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđenim ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

Komorski ured obavlja sljedeće zadatke:

 1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja značajna za obrtništvo,
 2. priprema izvješća, analize, nacrte akata, kao i ostale akte potrebne za djelovanje tijela Komore,
 3. pruža stručnu i ostalu pomoć članovima Komore,
 4. obavlja ostale stručne, administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelovanja Komore.

Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Komorskog ureda odgovara tajnik Komore.

Tajnik Komore odgovoran je za provođenje politike tijela Komore, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata.

Tajnik Komore organizira i usklađuje rad tijela Komore, rukovodi radom Komorskog ureda u granicama svojih ovlasti, te obavlja i druge poslove za koje ga zaduže i ovlaste tijela Komore.

Tajnik Komore je djelatnik s posebnim ovlastima u okviru djelatnosti Komore.

Tajnica Obrtničke komore Osječko-baranjske županije: Ivanka Janić, dipl.oec.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

kontakt:

tel. 031/310-166

email: ok.osijek@hok.hr

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka POK Osijek