Skip to content

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova osniva se Komorski ured.
Organizacija Komorskog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore i omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđenim ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

Komorski ured obavlja sljedeće zadatke:

  1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja značajna za obrtništvo,
  2. priprema izvješća, analize, nacrte akata, kao i ostale akte potrebne za djelovanje tijela Komore,
  3. pruža stručnu i ostalu pomoć članovima Komore,
  4. obavlja ostale stručne, administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelovanja Komore.

Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Komorskog ureda odgovara tajnik Komore.

Tajnik Komore odgovoran je za provođenje politike tijela Komore, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata.

Tajnik Komore organizira i usklađuje rad tijela Komore, rukovodi radom Komorskog ureda u granicama svojih ovlasti, te obavlja i druge poslove za koje ga zaduže i ovlaste tijela Komore.

Tajnik Komore je djelatnik s posebnim ovlastima u okviru djelatnosti Komore.

Tajnica Obrtničke komore Osječko-baranjske županije: Ivanka Janić, dipl.oec.